Cambridge 14 - test 4 - Passage 1: The secret of staying young - sachphotos
Cambridge 14 - test 4 - passage 4- the secret of staying young

Cambridge 14 – test 4 – Passage 1: The secret of staying young

Trong bài này, sachphotos.com sẽ đưa cho các bạn bản dịch & giải thích Cambridge IELTS test 4 passage 1 – The secret of staying young.

Việc luyện test IELTS mà có phần dịch + giải thích chi tiết, sẽ giúp các bạn tự học rất tốt nhé. Trong sách gốc của nó thì chỉ có kết quả thôi, chứ hoàn toàn không có giải thích chi tiết cũng như phần dịch song ngữ tiếng việt nè.

Tham khảo: bộ sách Cambridge IELTS 8-15: Dịch & giải thích chi tiết.

Cambridge 14 – Test 1: The secret of staying young: Dịch chi tiết

THE SECRET OF STAYING YOUNG

BÍ MẬT NÍU GIỮ TUỔI XUÂN

Pheidole dentata, a native ant of the south-eastern U.S., isn’t immortal. But scientists have found that it doesn’t seem to show any signs of aging. Old worker ants can do everything just as well as the youngsters, and their brains appear just as sharp. ‘We get a picture that these ants really don’t decline,’ says Ysabel Giraldo, who studied the ants for her doctoral thesis at Boston University.

Dịch: Pheidole dentata, một loài kiến bản địa của miền đông nam Hoa Kỳ, không phải là loài bất tử. Tuy nhiên, các nhà khoa học phát hiện ra chúng dường như không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự lão hóa. Những con kiến thợ già có thể làm mọi việc như những con trẻ hơn và não bộ của chúng rất nhạy bén. Ysabel Giraldo, người nghiên cứu về kiến cho luận án tiến sĩ tại đại học Boston, cho biết: “Chúng tôi nhận ra được những con kiến này thực sự không suy thoái đi.”

 

Such age-defying feats are rare in the animal kingdom. Naked mole rats can live for almost 30 years and stay fit for nearly their entire lives. They can still reproduce even when old, and they never get cancer. But the vast majority of animals deteriorate with age just like people do. Like the naked mole rat, ants are social creatures that usually live in highly organised colonies. ‘It’s this social complexity that makes P. dentata useful for studying aging in people,’ says Giraldo, now at the California Institute of Technology. Humans are also highly social, a trait that has been connected to healthier aging. By contrast, most animal studies of aging use mice, worms or fruit flies, which all lead much more isolated lives.

Dịch: Những kỳ tích thách thức sự lão hóa như vậy rất hiếm thấy trong thế giới động vật. Lòai chuột dũi trụi lông có thể sống đến 30 năm mà vẫn khỏe mạnh trong suốt vòng đời của chúng. Chúng có thể tiếp tục sinh sản khi tuổi đã cao và chúng không bao giờ mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, đại đa số các loài động vật đều bị suy thoái theo tuổi tác như con người. Tương tự như chuột dũi trụi lông, kiến là sinh vật có tính cộng đồng, thường sống trong những đàn có tính tổ chức cao. Theo Giraldo, hiện đang làm việc cho viện Công nghệ California, “Chính đặc tính cộng đồng phức tạp này khiến P.Dentata trở nên hữu ích cho việc nghiên cứu sự lão hóa ở con người.”. Con người cũng là loài có tính cộng đồng cao, đây chính là đặc điểm liên quan đến sự lão hóa theo hướng lành mạnh hơn. Ngược lại, phần lớn các nghiên cứu động vật lại sử dụng chuột, giun hay ruồi giấm, tất cả đều dẫn đến những đời sống biệt lập hơn.

 

In the lab, P. dentata worker ants typically live for around 140 days. Giraldo focused on ants at four age ranges: 20 to 22 days, 45 to 47 days, 95 to 97 days and 120 to 122 days. Unlike all previous studies, which only estimated how old the ants were, her work tracked the ants from the time the pupae became adults, so she knew their exact ages. Then she put them through a range of tests.

Dịch: Trong phòng thí nghiệm, kiến thợ P.Dentata thường sống khoảng 140 ngày. Giraldo tập trung nghiên cứu những con kiến thuộc 4 độ tuổi khác nhau: từ 20 đến 22 ngày, 45 đến 47 ngày, 95 đến 97 ngày và 120 đến 122 ngày. Không giống như những nghiên cứu trước đây, chỉ đánh giá độ tuổi của kiến, nghiên cứu của bà theo dõi kiến từ lúc còn là nhộng cho tới khi trưởng thành, vì thế mà bà biết được độ tuổi chính xác của chúng. Sau đó, bà tiến hành một loạt thử nghiệm đối với chúng.

 

In the lab, P. dentata worker ants typically live for around 140 days. Giraldo focused on ants at four age ranges: 20 to 22 days, 45 to 47 days, 95 to 97 days and 120 to 122 days. Unlike all previous studies, which only estimated how old the ants were, her work tracked the ants from the time the pupae became adults, so she knew their exact ages. Then she put them through a range of tests.

Dịch: Trong phòng thí nghiệm, kiến thợ P.Dentata thường sống khoảng 140 ngày. Giraldo tập trung nghiên cứu những con kiến thuộc 4 độ tuổi khác nhau: từ 20 đến 22 ngày, 45 đến 47 ngày, 95 đến 97 ngày và 120 đến 122 ngày. Không giống như những nghiên cứu trước đây, chỉ đánh giá độ tuổi của kiến, nghiên cứu của bà theo dõi kiến từ lúc còn là nhộng cho tới khi trưởng thành, vì thế mà bà biết được độ tuổi chính xác của chúng. Sau đó, bà tiến hành một loạt thử nghiệm đối với chúng.

 

Then Giraldo compared the brains of 20-day-old and 95-day-old ants, identifying any cells that were close to death. She saw no major differences with age, nor was there any difference in the location of the dying cells, showing that age didn’t seem to affect specific brain functions. Ants and other insects have structures in their brains called mushroom bodies, which are important for processing information, learning and memory. She also wanted to see if aging affects the density of synaptic complexes within these structures—regions where neurons come together. Again, the answer was no. What was more, the old ants didn’t experience any drop in the levels of either serotonin or dopamine—brain chemicals whose decline often coincides with aging. In humans, for example, a decrease in serotonin has been linked to Alzheimer’s disease.

Dịch: Sau đó, Giraldo so sánh bộ não của những con kiến 20 ngày tuổi và 95 ngày tuổi để xác định tế bào nào sắp chết. Bà ấy không nhận thấy được sự khác biệt đáng kể nào về tuổi tác, hay sự khác biệt về vị trí của những tế bào đang chết đi, điều đó cho thấy tuổi tác dường như không ảnh hưởng gì đến chức năng của não bộ. Kiến và những loài côn trùng khác đều có một cấu trúc trong não gọi là thể cuống, rất quan trọng để xử lý thông tin, kiến thức và ký ức. Bà cũng muốn biết rõ rằng sự lão hóa có ảnh hưởng đến mật độ của các phức hợp sy-náp trong cấu trúc này không – nơi tập tập trung nơ-ron. Và câu trả lời lại là không. hơn nữa, những con kiến già không hề trải qua hiện tượng suy giảm serotonin hay dopamine – đây là những hóa chất não bộ suy thoái đồng thời cùng với sự lão hóa. Ví dụ, ở người, sự suy giảm serotonin dẫn tới bệnh Alzheimer.

 

‘This is the first time anyone has looked at both behavioral and neural changes in these ants so thoroughly,’ says Giraldo, who recently published the findings in the Proceedings of the Royal Society B. Scientists have looked at some similar aspects in bees, but the results of recent bee studies were mixed—some studies showed age-related declines, which biologists call senescence, and others didn’t. ‘For now, the study raises more questions than it answers,’ Giraldo says, ‘including how P. dentata stays in such good shape.’

Dịch: Theo Giraldo, người gần đây đã công bố những phát hiện trên tờ Proceedings of the Royal Soceity B., “đây là lần đầu tiên có người nghiên cứu về cả hành vi và sự thay đổi thần kinh của kiến một cách toàn diện như vậy”. Các nhà khoa học cũng nghiên cứu những phương diện tương tự với loài ong nhưng kết quả của những nghiên cứu về ong hiện tại lại trộn lẫn – một số nghiên cứu chỉ ra rằng sự suy giảm có liên quan đến tuổi tác, các nhà sinh học gọi đây là sự lão hóa, trong khi các nghiên cứu khác lại không như vậy.  “Cho đến giờ, nghiên cứu chỉ đặt ra câu hỏi nhiều hơn là câu trả lời,” Giraldo cho biết, “kể cả cách làm thế nào mà P. dentata lại giữ được thể trạng tốt như vậy.”

 

Also, if the ants don’t deteriorate with age, why do they die at all? Out in the wild, the ants probably don’t live for a full 140 days thanks to predators, disease and just being in an environment that’s much harsher than the comforts of the lab. ‘The lucky ants that do live into old age may suffer a steep decline just before dying,’ Giraldo says, but she can’t say for sure because her study wasn’t designed to follow an ant’s final moments.

Dịch: Ngoài ra, nếu kiến không hề bị suy yếu theo tuổi tác, vậy tại sao chúng đều phải chết? Ở ngoài tự nhiên, những con kiến khó mà sống đủ 140 ngày do những kẻ săn mồi, bệnh tật và môi trường khắc nghiệt hơn những điều kiện thuận lợi trong phòng thí nghiệm.  “Những con kiến may mắn sống trong tuổi già có thể phải trải qua một sự suy thoái nghiêm trọng trước khi chết.”, Giraldo cho biết như vậy nhưng bà lại không thể chắc chắn vì nghiên cứu của bà không được thiết kế để theo dõi khoảng thời gian cuối cùng của kiến.

 

‘It will be important to extend these findings to other species of social insects,’ says Gene E. Robinson, an entomologist at the University of Illinois at Urbana-Champaign. This ant might be unique, or it might represent a broader pattern among other social bugs with possible clues to the science of aging in larger animals. Either way, it seems that for these ants, age really doesn’t matter.

Dịch: Gene E. Robinson, nhà côn trùng học tại đại học Illinois ở Urbana-Champaign, cho biết: “điều quan trọng là phải mở rộng những phát hiện này cho những loài côn trùng khác.” Loài kiến này có thể là duy nhất hoặc chúng đại diện cho một mô hình rộng lớn hơn giữa những loài bộ có tính cộng đồng với những manh mối khả thi cho ngành khoa học nghiên cứu về sự lão hóa ở những giống loài lớn hơn. Bằng cách nào đi chăng nữa, thì dường như với những con kiến này, tuổi tác không thực sự là vấn đề.

 

Để tải 1 mình phần dịch tiếng việt thôi, thì các bạn vào link sau để tải The secret of staying young dịch tiếng việt nhé <3

Với việc dịch bài THE SECRET OF STAYING YOUNG của phần passage 1 cambridge 14 này, các bạn sẽ dễ nắm từ vựng hơn rất nhiều đó nhé.

Test 4 passage 1: the secret of staying young
Test 4 passage 1: the secret of staying young

IELTS Cambridge 14 Test 4 – Giải thích chi tiết

Headline: The secret of staying young

Question 1-8: (Completing notes with ONE WORD ONLY)

Để có thể xem được test, thì tốt nhất các bạn nên có sách để luyện ha.

 

No. Câu hỏi Đáp Án Giải thích chi tiết
1 Question 1: Focused on a total of _________ different age groups of ants, analysing four / 4
 • Keywords for the question: focused, total, age groups, ants    

–  The answer is in paragraph no. 3 in the very beginning in lines 1-2, “In the lab, P. dentata worker ants typically live for around 140 days. Giraldo focused on ants at four age ranges: 20 to 22 days, 45 to 47 days, 95 to 97 days and 120 to 122 days.”

So, the answer is: four / 4

2
 • how well ants looked after their ___________
young
 • Keywords for the question: how well, ants, looked, after    

– The answer is in the first line of paragraph no. 4, “Giraldo watched how well the ants took care of the young of the colony,  .. . ..”

– Here, took care = looked after

– So, the answer is: young

3 their ability to locate ___________ using a scent trail food          
 • Keywords for the question: ability, locate, using, scent trail,

– The answer is found in lines 2-3 of paragraph no. 4, “.. ..She compared how well 20-day-old and 95-day-old ants followed the telltale scent that the insects usually leave to mark a trail to food.”

– Here, mark = locate, how well = their ability,

4 the effect that _______ had on them light 
 • Keywords for the question: effect, had on them,  

– The answer can be found in lines 3-4 of paragraph no. 4, “She tested how ants responded to light . .. .”

– Here, how ants responded = the effect ..…. had on them

– So, the answer is: light  

5 how _________ they attacked prey aggressively          
 • Keywords for the question: how, attacked, prey,

– The answer is in the last lines of paragraph no. 4, “.. ..And when it came to reacting to prey, the older ants attacked the poor fruit fly just as aggressively as the young ones did, .. ….”

– Here, attacked the poor fruit fly = attacked prey

6 increased ……………… in schools location     
 • Keywords for the question: comparison, age and, dying cells, brains of ants,   

– Paragraph no. 5 talks about the research on ants’ brains. Here, in lines 1-3, the author says, “Then Giraldo compared the brains of 20-day-old and 95-day-old ants, identifying any cells that were close to death. She saw no major differences with age, nor was there any difference in the location of the dying cells,  .. ..”

– So, the comparison was between ants’ age and location.

– So, the answer is: location     

7 condition of synaptic complexes (areas in which _______ meet) in the brain’s ‘mushroom bodies’ neurons    
 • Keywords for the question: synaptic complexes, mushroom bodies,  The answer is found in lines 4-6 of paragraph no. 5. The author says here, “Ants and other insects have structures in their brains called mushroom bodies, which are important for processing information, learning and memory. She also wanted to see if ageing affects the density of synaptic complexes within these structures – regions where neurons come together.”

  Here, synaptic complexes mean the region of ant’s brain where neurons come together or meet.

  So, the answer is: neurons    

8 level of two ________ in the brain associated with ageing chemicals  
 • Keywords for the question: level of two, associated with ageing,  The answer is in lines 7-9 where the author talks about two chemicals. “.. .What was more, the old ants didn’t experience any drop in the levels of either serotonin or dopamine – brain chemicals whose decline often coincides with ageing.”

  Here, serotonin and dopamine are the two chemicals, coincides with ageing = associated with ageing,

  So, the answer is: chemicals  

 

Đây là bản giải thích tiếng anh, tuy nhiên sachphotos.com cũng có gửi cho các bạn bản dịch & giải thích chi tiết bằng tiếng việt của tất cả sách Cambridge IELTS 6-15 nhé.

Vì phần giải thích khá dài, nên sachphotos.com sẽ không chia sẻ cụ thể ở đây ha. Bạn nào đặt bộ Cambridge IELTS bên ad sẽ gửi cho các bạn hoàn toàn miễn phí để học nhé.

Tặng bộ IELTS Reading Course Simon

View more...
X
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}