IELTS Listening Actual Tests with Answers June - September 2021

IELTS Listening Actual Tests with Answers June – September 2021

220,000

IELTS Listening Actual Tests with Answers June – September 2021:

  • Đây là bản in (không phải ebook)
  • Hơn 160 sections từ các bài thi IELTS thực tế.
  • Gồm 2 quyển, mỗi quyển hơn 200 trang
  • Đầy đủ Audio + Script gửi kèm
IELTS Listening Actual Tests with Answers June – September 2021

220,000

Danh mục:

Xem thêm Feedback tại sachphotos